avangard-pressa.ru

Задача на розрахунок змішаного з`єднання резисторів - Математика

Білет №20

1. Умови виникнення резонансу струмів.

2. Властивості операційного підсилювача.

3. Симетричний трифазний споживач з`єднано зіркою, лінійна напруга Uл=220 В, опори фаз R=16 Oм, xL=12 Ом. Визначити фазну напругу, фазні і лінійні струми P,Q,S.

1. Резонанс струмів

Резонансом струмів називається явище, при якому загальний струм в нерозгалуженій частині кола з паралельним з*єднанням L і С мінімальний (він може бути значно меншим ніж струм у паралельних вітках) і збігається за фазою і напругою на затискачах кола.

Для виникнення явища резонансу струмів необхідні такі умови:

1) паралельне з*єднання індуктивностей і ємностей;

2) рівність реактивних провідностей паралельних віток: BL = Bc (L маленькое, как индекс. Это писать не нужно J);

3) мінімальна величина активного опору, яка забезпечує виникнення вільних коливань у контурі:

2. Властивості операційного підсилювача.

Операційний підсилювач (ОП) – це елемент, що що виготовляють на мікроелектронній базі в якій міститься багато транзисторів, резисторів, конденсаторів.

ОП є активним елементом кола.

УГЗ ОП:

Суттєвою різницею ОП від транзистора є те, що коефіцієнт підсилення M в тисячі разів більше ніж у транзистора.

Наприклад:

Якщо коефіцієнт підсилення в транзисторі змінити в 5-10 разів, то це суттєво вплине на роботу пристроя; якщо змінити M ОП в стільки ж разів, то властивості кола залишаться незмінними.

Білет №21

1. Як визначається характеристичний опір чотириполюсника?

2. Вхідні АЧХ та ФЧХ, смугу пропускання, вибірність.

3. Споживач трифазного струму з`єднано зіркою. Кожна фаза має опір R=10 Ом; xL=6 Ом. Визначити активну та реактивну потужності споживача, якщо лінійна напруга Uл=380 В.

1.Чотириполюсником назив. частину електр. Кола або його проміжна плата з двома парами виводів передачі енергії від генератора до споживача.

Характеристичні опори – це опори, які вибрали так цо при підключені виводів 2 2 опору навантаження, вхідний опір збоку виводів 1 1 дорівнює характеристичному.

Zc1 – вхідний опір

Zc2 – вихідний опір

Величину хар. Опору визнач:

При холостому ході:

При короткому замикані:

Формула симетричного чотириполюсника:

Для несеметричного:

2.АЧХ-це амплітудно-частотна характеристика колив. Контуру.АЧХ- залежність вхідного опору від частоти або стуму від частоти.

ФЧХ- фазо-частотна характеристика- залежність фази зсуву від частоти

Смуга пропускання- це смуга частот в межах яких струм в контурі не менший за 0,707 резонансного струму.

Наявність смуги пропускання характеризуеться властивістю контура яка назив. вибирність- це властивість контура виділяти(пропускати) струми частот близьких до резонансних частот і придушати (тобто послабляти) струми інших частот.

3.

Білет №22

1. Режим роботи електричних кіл.

2. Трансформатори, конструкція, принцип дії. Коефіцієнт трансформації. Коефіцієнт корисної дії.

3. Задача на розрахунок змішаного з`єднання резисторів.

1) – Розрізняють характерні режими роботи джерела живлення:

- номінальний;

- неробочий (або режим холостого ходу);

- короткого замикання;

- узгоджений.

Режим роботи визначається тільки співвідношенням між опором навантаження (Rн) та внутрішнім опором джерела живлення (R, рис.3).

Номінальний режим гарантує опти-мальні параметри джерела живлення, до-сить високий ККД, надійність та довго-вічність.

Неробочий режим - це режим, за якого

зовнішнє коло розімкнене. Напруга на кле-

мах джерела є максимальною і дорівнює

ЕРС, струм у колі відсутній. Цей режим та-

кож називають холостим ходом.

Режим короткого замикання здійснюється тоді, коли опір навантаження дорівнює нулеві (Rн = 0). Напруга на приймачі енергії відсутня, струм короткого замикання дуже великий.

Узгоджений режим - це такий режим, за якого у навантаження передається максимальна потужність. При цьому ККД нижчий за ККД у номінальному режимі

2) Трансформатор – статичний електромагнітний пристрій який слугує для перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм другої напруги при незмінній частоті.

Найпростіший трансформатор складається з обмоток на спільному осерді. Одна з обомоток під'єднана до джерела змінного струму. Ця обмотка називається первинною. Інша обмотка, вторинна, служить джерелом струму для навантаження. Створений струмом у первинній обмотці змінний магнітний потік викликає появу е.р.с. у вторинній обмотці, оскільки обидві обмотки мають спільне осердя. Співвідношення е.р.с. у вторинній обмотці й напруги на первинній залежить від кількості витків у обох обмотках.

Таким чином, перетворення напруги й сили струму в трансформаторів визначається кількістю витків у первинній та вторинній обмотках. Напруга пропорційна кількості витків, тоді як сила струму обернено пропорційна їй.

Режими роботи:

Номінальний

Холостий хід – коли на первинну обмотку подається номінальна напруга, а на вторинну – розімкнена.

Короткого замикання – аварійний режим, коли на первинну обмотку подається мінімальна напруга короткого замикання а вторинна обмотка замкнена.

В основі роботи трансформатора лежить явище електромагнітної індукції.

Коефіцієнт трансформації – K=E1/E2=N1/N2=I1/I2=Uxx1/Uxx2.

ККД – відношення корисної потужності до спожитої. N=(P2/P1) * 100%.

Білет № 23

1. Потужність трифазного струму.